1. جزوه هدف خلقت                                                                        دانلود 

2.جزوه آیا مومن سیاسی است ؟                                دانلود

 3.   جوان مومن انقلابی                                                                                               دانلود 

4.    رمز-موفقیت          دانلود  

5. فرماندهی شهدا           دانلود 

6.    چرا-بیانات-رهبری-را-گوش-دهیم     دانلود 

7.    چرا-مطالعه                                                                     دانلود 

8.    چرا-نماز-اول-وقت                                      دانلود 

9.    چرا-نماز-شب                                                      دانلود 

10.  چرا نماز-جماعت-در-آیات-و-احادیث-و-زندگی-علما-و-شهدا   دانلود 

 حتی-اگر-خدا-رو-هم-قبول-نداری-بهترین ایسم اسلام است           دانلود 

کار-فرهنگی-جزوه-ی-آقای-ملکی      دانلود 

11- جزوه انقلابی بودن 3 جمع بین فردگرایی و جمع گرایی    دانلود