1ـ مدیریت زمان استاد پناهیان - خلاصه 9 جلسه مدیریت زمان -   

 (هر دو قسمت را با هم دانلود کنید. )

 دانلود      قسمت ا         قسمت 2


2ـ مدیریت زمان استاد رائفی         بخش اول         بخش دوم