تفسیر سوره ی حمد حضرت امام خمینی   

 1. صوت سخنرانی ها     بخش اول +   بخش دوم  + بخش سوم

 2. متن تفسیر سوره ی حمد امام خمینی انتشارات قائمیه    دانلود

3. فیلم تصویر سوره‌ی حمد ، سایت جهادی     ورود