مطالعات آموزش کار فرهنگی       

مدیریت شورای اسلامی و پیوست                                         دانلود 

روابط عمومی تشکیلاتی و سازمانی                    جزوه                           کارگاه   اول   +   کارگاه  دوم     +  کارگاه سوم     

     مجموعی بودن تربیت                                                متن جزوه