رساله‌ی آموزشی   سایت رهبر انقلاب          کتاب اول /احکام عبادات                              کتاب دوم/احکام معاملات


  احکام شرعی بر فتوای رهبر انقلاب                               نسخه ی نوع اول                                      نسخه‌ی نوع دوم