مومن متعبد انقلابی   14 خرداد 95             منتخب متن                  عکس پوستری

سخنرانی کامل بیانات حرم امام خمینی   14 خرداد 95                pdf              متن