جزوه ایسم شناسی                                                                                             متن                   نسخه‌ی موبایل         ایسم شناسی ، تخصصی تر ،👇

         شناخت  مکاتب و اندیشه ها   ، قرارگاه شهید باقری                نسخه‌ی موبایل

        شناخت واژه های اقتصادی در غرب   ، قرارگاه شهید باقری                نسخه‌ی موبایل

        شناخت واژه های سیاسی در غرب   ، قرارگاه شهید باقری                             نسخه‌ی موبایل