رهبری در سالهای اخیر با چندین بیان این را ابزار کرده اند که نباید بیکار بنشینیم و 


مثل کسی که تکلیف خود را نمی داند عمل کنیم، اتفاقا حجت بر شما تمام شده است  و 


رهبری پیام ها و تبیین های لازم برای کار کردن را بیان کرده اند.

 


جزوه " حجت بر شما تمام شده است   "    دانلود   جزوه                        متن                 نسخه‌ی موبایل