حتماً دسته ای از حرکات نر مشی و کششی را یاد بگیرید و به کار بگیرید؛
موارد زیر توصیه می گردد: 
-روزانه پیاده روی در صبح زود به همراه انجام دادن حرکات نرمشی و کششی ، قبل از ورود به محل کار
-
انجام حرکات نرمشی و کششی گردن و کمر قبل از ورود به کار
-  انجام حرکات نرمشی در فواصل 1 ساعت در حین انجام کار 
- روزانه حدود 3 مرتبه و به مدت 20 دقیقه پیاده روی کنید. 
-  خارج شدن از محیط کار برای استشمام هوای تازه 

- با مشاوره از یک کارشناس ورزش تعدادی از حرکات نرمشی و کششی را یاد بگیرید.