رمز موفقیت مردان بزرگ آیت ا.. سبحانی                             متن         نسخه ی موبایل