معنای جهاد و زندگی به سبک جهادی                           متن          نسخه ی موبایل