پاورپوینت های قرآنی و شهدا


   قسمت  اول           +     قسمت دوم      +     قسمت سوم 

  پاورپوینت های شهید مهدی باکری                          دانلود

  پاورپوینت های شهید مهدی زین الدین         دانلود

  پاورپوینت های شهید حسن باقری                  دانلود

  پاورپوینت های شهید احمد متوسلیان         دانلود

  پاورپوینت های شهید محمود کاوه                                دانلود