پوستر های دهه ی فجر 

 پوسترهای روزشمار انقلاب اسلامی                                    دانلود 

پوسترهای پیشرفت های علمی و فرهنگی و اقتصادی پس از انقلاب      دانلود