متن نامه شهید علم الهدی در سال ۱۳۵۶خطاب به خواهرش           متن             نسخه‌ی موبایل