عوامل تفکر زا در اسلام        نسخه ی موبایل           متن