فعالین فرهنگی در همه جا مواظب حسادت باشید ...

اصلاً اجازه ندهید دوستانتان شما را با فعالین فرهنگی دیگر مقایسه کنند و از شما تعریف کنند یا کسی را پیش شما  دیگران را نکوهش کنند. 

اصلاً عبطه داشته های دیگران را نخورید و مواظب عزت نفس خود باشید و بدانید عزت نفس زمانی بالا است که  ما  به تکلیف الهی  عمل کنیم.

🤔  متواضع ترین فرد نسبت به رقبت باید تو باشی چرا که دیگران با او رقابت ندارند و خیلی در فکر حسادت با او نیستند ولی چون تو در رقابت با او هستی بیشتر حسادت سراغت می آید .