خیلی از اوقات ما بسیار محصولات خوبی داریم مثل کتاب های خوب ولی در دسترس مردم نیست یا مردم از اون اطلاع ندارند، هر چه می توانید قدرت تبلیغات و اطلاع رسانی خود را قوی کنید

محصولات خوب را با روش نوین و مجازی و حقیقی به اطلاع همه برسانید

آنقدر محصولات خوب را تبلیغ کنید که مردم به سمت اونها کشیده شوند

⛔️ باید همواره محصولات خوب را به طور دائم در معرض چشم و گوش دیگران قرار داد