کتاب انسان و ایمان 

جامعه بشری بدون ایمان به جنگ، نابودی و نزاع کشیده می شود حتی اگر خدا را قبول نداریم ایمان را باید ترویج کنیم.

 

کتاب انسان و ایمان شهید مطهری     نسخه‌ی الکترونیکی 


کتاب انسان و ایمان کتاب اول از مجموعه‌ی 6 جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی شهید مطهری است.