یکی از کتاب­های خوب برای شناخت برخی دیدگاه­های غرب درباره ­ی انسان کتاب انسان کامل شهید مطهری می باشد.کتاب انسان کامل شهید مطهری       نسخه‌ی الکترونیکی  ( pdf )