در زیر 3 تا از کتاب های شهید مطهری که در زمینه ی مطالعات غرب شناسی می توانند کمک کنند را می‌بینید.


کتاب هدف زندگی شهید مطهری        نسخه ی موبایل 

کتاب انسان و ایمان شهید مطهری     نسخه‌ی الکترونیکی 

کتاب انسان کامل شهید مطهری       نسخه‌ی الکترونیکی