من برای خودمان حق الناس می دانم اگر که ... 

مطلب ناب و مورد لزوم را بدانم و آن را به دست مردم نرسانم . 

در حد توانایی ، چه  در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی سعی می کنم مطالب نابی  و ضروری ای  را که یاد گرفته ام را به دست مردم برسانم.