عن علی (علیه السلام) قال:«یا کمیل ما من حرکه الّا  و انت محتاج فیها الی معرفه»

علی «علیه السلام» به "کمیل ابن زیاد" فرمودند: «هیچ حرکتی و فعالیتی نیست مگر آنکه تو در انجام آن به علم و معرفت نیاز داری»

 (تحف العقول ص: 171)