🔬خلاقیت آموختنی است ...

یکی از افراد دارای سابقه در زمینه ی تربیت ، نکته ای را بیان می داشتند که ، شما یک ماه از تابستان فرزند خود را بفرستید پیش برق کار مذهبی ، قابل اعتماد و با اخلاق خوب و ماه ای 50 هزار تومن هم به برق کار بدهید تا به عنوان دستمزد به او بدهد و در این یک ماه فرزند شما برق کشی یاد بگیرد

ماه بعد بفرستید پیش مکانیکی تا در این یک ماه مکانیکی یاد بگیرد . 

ماه بعد بفرستید پیش یک نقاش ...

تابستان ماه بعد پیش استاد مشاغل دیگر او را بفرستید...

تأثیر این کار این است که ذهن فرزند شما ایده های مختلف برای انجام کارهای مختلف را یاد می گیرد و عملاً ذهن او را خلاق و با ابتکار بار می آورید

این کار باعث می شود تا قدرت اعتماد به نفس فرزند شما برای ایفای نقش در جوانی زیاد گردد.

بسیاری از دانشجویان جوان را ما دیدیدم که در جوانی با وجود سن زیاد ، استقلال شخصیتی ندارند و به دلیل محبت زیاد پدر و مادر در کودکی ، ناخواسته فرزند خود را در محیط های مصنوعی نگه داشته اند و با محیط سخت فیزیکی آماده نکرده اند

 

اولین آموزش های مورد توصیه

1ـ برق کشی 

2ـ آموزش نرم افزار های کامپیوتری 

3ـ ...