یکی از انتشارات بسیار خوب در زمینه خاطرات شهدا وخاطرات رزمندگان اسلام ، انتشارات یا زهراء است که انصافاً کتب خیلی خوبی را انتشار داده است .

من کتاب حاج قاسم این انتشارات را خواندم و خیلی لذت بردم.