شما هر چقدر که حرام و حلال را رعایت کنید، هر چقدر که متواضع باشید و از غرور بپرهیزید، هر چقدر رفتارتان خاکی باشد ، هر چقدر مخلصانه کار کنید ، خود به خود اثر وجودی شما زیاد می شود و خداوند به حرف هایتان تأثیر می دهید.
هر چقدر شما حرف خدا را گوش بدهید ، خدا کاری می کنید که مردم حرف شما را گوش دهند.
اگر بجای رضایت الهی ، دنبال رضایت مردم باشید ، خداوند کاری می کنید که هرگز مردم از تو راضی نشوند.
خدا در دلی ، دو قلب قرار نداده است ؛ اینگونه نیست که شما هم خدا را دوست داشته باشید و هم خرما را
 .
تا می توانید خدا را رعایت کنید تا خدا شما را رعایت کنید.
هر کاری هم کنیم و هر چقدر هم دور مردم بگردیم باید بدانیم که در انتهاء باید به سوی خدا بازگردیم چه بخواهیم و چه نخواهیم.
هر چدر گناه نکنید خود به خود دل ها جذب شما می شود.