اگر کسی این خاطرات شهدا را ، این کتاب سلام بر ابراهیم را ، این کتاب خاک های نرم کوشک را با دقت بخواند و این خاطرات را الگوی خود قرار دهد و  و عزم خود را جزم کند، در زندگی و سلوک شخصی و بعد اجتماعی زندگی ، به سمت صراط هدایت خواهد رفت.

واقعاً درس عملی زندگی در این خاطرات هست.