حتی اگر فرد با نفوذی دارد آرامش جامعه را به هم می زند رهبر جامعه باید طوری این فرد با نفوذ را کنترل کند که فضای آرامش برهم نخورد زیرا اگر فضای جامعه با هیجان و احساساتی شد افراد ناباب می توانند در فضای احساسی و هیجانی خیلی از دروغ ها را برای مردم راست جلوه دهند و در فضای غبار آلود نمیتوان روشنگری کرد