اگر این انقلاب شکست بخورد تا سالیان دراز دین الهی بر زمین خواهد ماند. 

آنگاه نه گریه  و گوشه نشینی عارفی سود دارد و نه حسرت خوردن انقلابی .

نه دین الهی دیگر درست اجرا می شود و نه امر به معروف و نهی از منکری. 

وظیفه امروز خود را در مورد حفظ انقلاب فراموش نکنیم . 

نکند فردا بگوییم ای کاش کاری می کردم .