عقل بر طبق حدیث امام کاظم علیه السلام نبی درون است و در کنار نبی برون به هدایت فرد کمک می کند

این نبی درون را با مطالعه مبعوث کنید