عقل خود  می فهمد که دچار محدویت در شناخت جهان پیرامون است و برای هدایت و رفتن از مسیر نیاز به شناخت تمام علائم مسیر و علائم راهنمایی است

عقل در پیدا کردن این راهنمایی ها نیز ناتوان است و نیاز به هدایت از بیرون و هدایت الهی دارد

لذا عقل نباید به خود مغرور بشود