ما چه بخواهیم و چه نخواهیم قافله ی عالم ما را خود خواهد برد
نکند برویم و ببینیم جهان آخرت حقیقت داشت و ما کاری نکردیم