متن پیام امام خمینی به مناسبت قطعنامه 598  

 

                        متن            نسخه موبایل