حضرت امام خمینی می فرمایند : وقتی قرآن میخوانی اینگونه نیست که قرآن بخواهد برای تو قصه فرعون را بگوید بلکه وقتی قصه ی فرعون را میخوانی ببین آیا در تو ویژیگی های فرعونی وجود دارد یا خیر ؟

وقتی آیات را میخوانی ببین این آیات میخواهد تو را چه نصیحتی کند