آیات قرآن کریم یک سقف دارد و یک کف

مومن باید با تفکر بر روی آیات قرآن ، به عمق آیات پی ببرد.

برای مثال به آیه ی ".. ولن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا "

سوره نساء ، آیه 141

« وخداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است

مراتب این آیه :

1-    نباید شخص غیر مسلمان حاکم یک جامعه اسلامی باشد و حکومت در دست یک غیر مسلمان باشد.

2-    نباید حکومت در دست مسلمانی باشد که جامعه اسلامی را تحت تسلط غیر مسلمانان در بیاورد و با آنها ساخت و پاخت کند و کاری کند که مردم مسلمان تحت فشار باشند .

3-    نباید روابط خارجی ما باید به گونه ای سست بسته شود که موجب تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان شود یعنی طوری قرارداد ببندیم که غیر مسلمانان اگر خواستند بتواند با زدن زیر قرارداد موجب این شوند که ما به آنها التماس کنیم و آنها بتوانند با قراردادی که با ما بستند به ما فشار وارد کنند.

پس نباید قراردادهای خارجی را سست بست.

4-    نباید روابط و کارهای داخلی به گونه ای باشد که با تحریم بیگانگان ما دچار اضطرار و فشار شویم مثلاً اگر می بینیم در بنزین وابستگی شدیدی به واردات داریم و احتمال می دهیم قرار است با تحریم بنزین به کشور فشار وارد کنند باید کارهای کشور را به سویی ببریم که در بنزین رفع وابستگی شود و خودمان بنزین را باید در داخل تولید کنیم.

5-    نباید در جنگ فکری به گونه ای باشیم که مردم مسلمان تحت تسلط فکری غیرمسلمانان باشند.

یک مسلمان با برداشت درست از این آیه باید به طور محکم و منسجم در جنگ فرهنگی و فکری کار کند.