شهید مطهری : 


از نظر معیارهای اسلامی، انسان کسی است که درد را داشته باشد و چون درد خدا را دارد، درد انسانهای دیگر را هم دارد.

 

انسان کامل  ص 69