کانال بسیار خوب برای پاسخ گوئی به شبهات فضای مجازی 👇

https://t.me/shobhe_shenasi