صوت | کارکرد دین در جلوگیری از ضعیف شدن مردم

شناسنامه

  • زمان: فاطمیه 96
  • مکان: تهران، دانشگاه صنعتی شریف
  • تعداد: 3 جلسه

فهرست:

جلسه 1(961114)

مدت: 59دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(27MB) | خوب(54MB)]

جلسه 2(961115)

مدت: 63دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(29MB) | خوب(57MB)]

جلسه 3(961116)

مدت: 72دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(33MB) | خوب(66MB)]