خیلی از ایده های فرهنگی هنگام دیدن صحنه ای در جامعه یا مشکلات فرهنگی جامعه به ذهن انسان می رسد ولی با یادداشت نکردن به راحتی خیلی از ایده های مهم را از دست می دهیم. 
خیلی از سر زدنها و تماس با افراد در یک لحظه به ذهنم می رسید ولی به دلیل یادداشت نکردن بعد از چند ماه یادم یم امد که چقدر گذشته است ولی من با فلانی تماس نداشتم و اون اثرگذاری که میشد بگذاری را از دست داده ام .