یکی از مهمترین روش ها برای تحلیل سیاسی انقلابی منظم گوش دادن به بیانات رهبر انقلاب است

بعلاوه اینکه باید مجموعه ی بیانات رهبری را در مورد موضوع خاصی خواند تا بتوان به نظر رهبری در هر موضوع خاص اشراف داشته باشید

بعد میتوانید در مورد هر مسأله مانند ایشان اظهار نظر کنید.

مثلاً اگر میخواهید راجع به جوان اظهار نظر کنید و بدانید نظر رهبری راجع به جوان چیست ، باید بروید در سایت رهبرانقلاب ، بخش جستار و فیش جوان مومن انقلابی را بخوانید

لینک زیر 👇 همه بیانات رهبری با کلید.واژه " جوان مومن انقلابی " است باید همه این بیانات را بخوانید و بعد خلاصه برداری کنید تا بتوانید نظر  رهبری را تا حد خوبی تشخیص دهید.

 http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399