یک راه حل در تربیت این است که بیاییم و همه ی  جزئیات را حل کنیم و روش دیگری این است که ما افق های بلند را پیش روی مردم قرار دهیم و مردم خودشان را متناسب با هدف تربیت کنند- البته گاهی ترکیبی از هر دو مهم است - 
ولی رهبری در سطح کلان جامعه بر اساس روش تربیتی دوم یعنی نشان دادن افق های کلان برخورد می کنند و روش صحیح اسلامی در سطح جامعه هم همین است .