امروز اگر میخواهید مدیر خوبی شوید یک دفترچه یادداشت همراه خود داشته باشید و اشکالات مدیران کنونی را یادداشت و سعی کنید شما خطاای آنها را انجام ندهید و هر انتظار از مسئولین دارید که از نظر شما باید اینطور عمل کنند یادداشت کنید و خودتان زمانی که مسئول شدید آنها را رعایت کنید و بدانید همانطور که شما از مسئولین فعلی انتظار دارید مردم نیز از شما انتظار دارند.

از لقمان میپرسند:  ادب از که آموختی از بی ادبان .

مسئولیت از که آموختی ؟ از مسئولین بد.!