من خودم با نگاه کردن به جامعه، مردم جامعه ، برخوردها و رفتارهای مردم با یکدیگر ، دل مشغولی ها و استرس ها ، زد و خوردها ، توهین های مردم نسبت به یکدیگر ، امنیت نداشتن خانم های بد حجاب ، حساد های بین مردم ، صحبت های مردم با یکدیگر و ....

دریافتم که فرد با ایمان هم استرس کمتری دارد و هم آرامش خاطر بیشتر، دل مشغولی کمتر ، ذهن آرام تر ، ذهن خالی از حسادت و حرص خوردن و گپ وگفت های همراه با احترام در بین خانواده و در جامعه و ...

فرد با ایمان زندگی خوشی تری دارد اگر چه امکانات کمتری دارد.