امام علی علیه السلام در یکی از نامه های خود به کارگزارش می فرمایند : مردمی عیوبی دارند که از همه سزوارتر بر رهبر آن مردم است که آن عیوب را بپوشاند.

پس رهبری نمیتوانید با تذکر دادن عیوب مردم کار فرهنگی و انقلاب را انجام دهد مثلا رهبری نمی تواند بگوید شما چه مردم غیر انقلابی هستید!

 بلکه مدام باید نسبت به اهداف والا تذکر بدهند و مردم خود فکر کنند که چرا این ویژگی های انقلابی در آنها نیست ؟ !