نمی شود هر حرفی را در فضای عمومی زد برخی حرفها برای فضای غیر عمومی اند و اگر در رسانه های عمومی زده شو موجب زدگی شود.

مثلاً شخصی از سیاسیون گفته بود :" کسی که هنگامی به بچه اش شیر می دهد موسیقی گوش دهد مثل این است که ولد زنا دارد . "