مجوز به اجتماعات و اعتراضات مردم داده نمی شود.

بعد مردم میایند برای مشکلی اقتصادی تجمع می کنند . عده ای فتنه گر هم میان مردم و تجمع را به سمت براندازی می کشاندند و بعد مردم می ترسند و از صحنه کنار می روند ولی مطالبه شون حل نشده است .

این آسیب است این مطالبه به حق خاموش می شود و ممکن است در جای بزرگی بروز کند .

پس بهتر است خود نظام جمهوذی اسلامی مجوز برای برگزاری تجمع قانونی دهد و عناصر اغتشاش گر را از مردم جدا کند.

رهبر انقلاب دیدار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 19 بهمن 1396

برای مردم کار بکنیم. حرف مردم را باید [گوش کرد]؛ حرف مردم شکایت از فساد است، شکایت از تبعیض است؛ این حرف مردم است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل میکنند، البتّه فساد را، تبعیض را نمی‌پسندند، شِکوه دارند، شکایت میکنند. شکایت مردم از فساد و از تبعیض است که باید مسئولین -چه مسئولین قوّه‌ی مجریّه، چه مسئولین قوّه‌ی قضائیّه، چه مسئولین قوّه‌ی مقنّنه- به طور جِد دنبال کنند.