موتوا قبل ان تموتوا  ... و اگر نمیرید بمیرید !

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق  .....    بر او نمرده به فتوای من نماز کنید