ما خیلی از اواقت جملات خوبی می شنویم ولی متأسفانه به آن عمل نمی کنیم مگر ما چه باید بشنویم که عوض شویم خیلی از حرفهایی که شنیده ایم بسیار خوب است فقط کافی است کمی دقت کنید.