در تربیت باید توجه داشته باشی از هر فردی به اندازه ی ظرفیت خودش انتظار داشته باشی نه به اندازه ای ظرفیت ایده آلی که در ذهن خودمان است .

در تبیین افق ها بالاترین افق ها را تبیین کنیم ولی به صورت خطاب کلی نه خطاب مستقیم به افراد و از هر کسی بخواهیم به اندازه ی ظرفیت خودش هر چقدر می تواند از افق ها را فتح کنند.