ـ هنگامی که چند مدت کتب تفسیر قرآن و یا کتب فلسفی میخوانید به دلیل اینکه این کتب سنگین محصوب می شوند در بین خواندن چند کتاب سنگین،  یک کتب خاطرات شهدا را بخوانید . خواندن کتب خاطرات شهدا مثل روغن کاری روحی است و جلوی خستگی ذهنی را می گیرد.