یکی از کتابهای مهم برای یادگیری نکات تربیتی کتاب " تعلیم و تربیت " شهید مطهری می باشد.